โครงการจุฬาฯ Zero Waste เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ

โครงการจุฬาฯ Zero Waste เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ

Zero waste School
วันที่ 1 เมษายน 2564 โครงการจุฬาฯZero Waste ได้มาเยี่ยมชมการดำเนินงาน "ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ"เพื่อนำข้อมูลไปขยายผลการดำเนินงานให้กับโรงเรียนเครือข่ายของ"จุฬา Zero Waste" เขตปทุมวัน
Read More
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสวรรค์ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสวรรค์ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ

Zero waste School
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562คณะศึกษาดูงาน ประกอบด้วย ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสวรรค์ ครู และบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการขยะโรงเรียนวัดศรีประชาสวรรค์  แกนนำชุมชน  อสม. และประชาชน
Read More