กีฬาสี-02
Menu

หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน

บนพื้นฐานความเชื่อตามปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียนว่า ธรรมชาติเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ การได้ใกล้ชิดและเรียนรู้จากธรรมชาติจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจ ให้สงบ อ่อนโยน มีสติ กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการเรียนรู้และค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง โรงเรียนจึงได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยนำเอาสาระการเรียนรู้ด้านธรรมชาติมาเป็นแกนกลางในการบูรณาการองค์ความรู้อื่นๆ ที่ได้กำหนดไว้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้หลักสูตรของโรงเรียนมีลักษณะเฉพาะ มีการจัดกิจกรรมต่างๆที่เอื้อให้เด็กๆได้มีโอกาสสัมผัสและเรียนรู้เรื่องราวในธรรมชาติ ทั้งนี้โรงเรียนได้นำนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนต่างๆที่มีผลการศึกษาวิจัยรับรองในประสิทธิภาพ และสอดคล้องต่อการเรียนรู้ธรรมชาติศึกษา มาปรับใช้เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์ ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วม ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้เป็นหลักในการจัดประสบการณ์ได้แก่

1) การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry Based Learning) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านการสังเกต สำรวจ ตั้งข้อสงสัย ค้นคว้า เพื่อหาคำตอบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

2) นวัตกรรมการสอนแบบโครงการ (Project) ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบลุ่มลึกในเรื่องที่สนใจ นอกจากนั้น โรงเรียนยังได้นำนวัตกรรมการเรียนรู้อื่นๆมาใช้ อาทิเช่นการสอนภาษาแบบองค์รวม (Whole Language), การใช้สื่อ Montessorri ส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ และการใช้ประสาทสัมผัส การจัดหลักสูตรมีรูปแบบผสมผสานระหว่างการเตรียมความพร้อมและปูพื้นฐานด้านวิชาการเพื่อการเรียนต่อในระดับชั้นประถมปีที่ 1 โดยจัดสัดส่วนให้เหมาะสมกับวัย เริ่มต้นจากการเน้นกิจกรรมเตรียมความพร้อมในระดับชั้นเตรียมอนุบาล และเพิ่มเติมเนื้อหาด้านวิชาการไปตามวัย นักเรียนที่จบหลักสูตรของโรงเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 จะมีพื้นฐานความพร้อมในการไปคัดเลือกและเรียนต่อในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ เป็นอย่างดี

หลักสูตรภาษา (ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3) มีหลักสูตรให้เลือกเรียน 2 หลักสูตรดังนี้

1.หลักสูตรปกติ  เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา Listening & Speaking  โดยสถาบันภาษา Fun Language Club สัปดาห์ละ 1 คาบเรียน

2.หลักสูตร Intensive English  เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาสัปดาห์ละ 3 คาบเรียน โดยความร่วมมือในการจัดหลักสูตรของสถาบันภาษา Fun Language Club และ English is Fun เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเน้นปูพื้นฐานภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ 3 ส่วนคือ

คาบที่ 1 Listening &Speaking ภาษาอังกฤษที่เน้นการพูด – การฟัง

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เน้นการพูด-การฟัง กับครูเจ้าของภาษา โดยสื่อผ่านกิจกรรมเล่นเกมส์ ร้องเพลง ในบรรยากาศที่สนุกสนาน และเป็นกันเอง เด็กๆ จะได้ฝึกพูดเป็นกลุ่ม แล้วจึงเริ่มพูดกับครูทีละคน ความเข้าใจความหมายจะค่อยๆ พัฒนาจากคำศัพท์ไปสู่วลีและประโยค

บทเรียนจะครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น การนับเลข สี อาหาร สัตว์ และเสื้อผ้า เป็นต้น เด็กๆ จะได้ทำใบงานท้ายชั่วโมงเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในบทเรียนและความสามารถในการฟัง

คาบที่ 2 Phonics  เรียนรู้เสียงอักษร เพื่อเตรียมพร้อมอ่าน /เขียนและสะกดคำ

  • เรียนรู้เสียงของตัวอักษรภาษาอังกฤษ
  • เรียนรู้เสียงขึ้นต้น และลงท้ายคำศัพท์รวมถึงการผสมสระกับพยัญชนะสำหรับคำศัพท์ 3 ตัวอักษร เช่น CAT
  • เรียนรู้การออกเสียงควบกล้ำ เช่น sh ,ch และการรวมเสียงเพื่อทำให้เกิดคำศัพท์

คาบที่ 3 Children’s Literature ส่งเสริมทักษะการอ่าน/ฟังและนิสัยรักการอ่าน

หลักสูตรการอ่านเพื่อความเข้าใจ ซึ่งมีรูปแบบแตกต่างจากหลักสูตรอื่นๆ จุดประสงค์เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของภาษาจากเรื่องราว และเหตุการณ์ในเนื้อเรื่อง เริ่มจากการฟังอ่าน สังเกตรูปแบบตัวอักษร เด็กๆ จะเรียนรู้คำศัพท์จากนิทาน เนื้อเรื่องที่สนุกสนานจะทำให้เด็กๆ เกิดความสนใจใคร่รู้ และจดจำคำศัพท์ต่างๆในชีวิตประจำวันได้แม่นยำ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กๆ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมเพื่อการพัฒนาสมองแบบ Brain Based Learning Environment ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการออกทัศนศึกษา ดูการสาธิต  สังเกต  สำรวจ ทดลอง การถาม/ตอบ อภิปราย วิเคราะห์ปัญหา

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter