กีฬาสี-02
Menu

ปรัชญาการจัดศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์

ปรัชญาการจัดศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์บางเขน จัดการพัฒนาเด็กอายุ 3-6 ปี บนพื้นฐานความเชื่อว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ การได้ใกล้ชิดและเรียนรู้จากธรรมชาติจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจ ให้สงบ อ่อนโยน มีสติ กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการเรียนรู้ และค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง การศึกษาที่เริ่มจากการเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวจะทำให้เด็กได้ฝึกสังเกตมองเห็นสิ่งต่างๆตามความจริงที่ปรากฏ เห็นความงามของธรรมชาติ และเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆสามารถเชื่อมโยงตนเองกับโลก เกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเองและความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ มุ่งพัฒนาเด็ก โดยยึดหลักการส่งเสริมศักยภาพของเด็กให้มีความพร้อมเต็มตามศักยภาพที่แตกต่างของแต่ละบุคคล สามารถนำไปสร้างรากฐานความมั่นคง และก้าวหน้าในชีวิต เป็นผู้ที่ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติรอบตัว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นพลเมืองของสังคมในอนาคตที่มีคุณภาพโดยมุ่งหวังให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีพัฒนาการดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม รู้รักษ์สิ่งแวดล้อมและอ่อนน้อมมารยาท

"พัฒนาการดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม รู้รักษ์สิ่งแวดล้อมและอ่อนน้อมมารยาท"

พัฒนาการดี
หมายถึง การที่นักเรียนมีความเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจสังคมและสติปัญญาเหมาะสมตามวัย

มีวินัย
หมายถึง การที่นักเรียนรู้จักการปฏิบัติตนตามกติกาข้อตกลง ระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียนรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่

ใฝ่คุณธรรม
หมายถึง การมีจิตใจเมตตา      มีน้ำใจ มีความซื่อสัตย์ รู้จักการแสดงออกซึ่งความกตัญญู

รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม
หมายถึง การมีจิตใจรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรู้จักดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ตามวัย

อ่อนน้อมมารยาท  หมายถึง มีมารยาทแบบไทยรู้จักปฏิบัติตนตามมารยาทไทยเบื้องต้นได้เหมาะสมตามวัย

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter