กีฬาสี-02
Menu

กิจกรรม

โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถแบ่งกิจกรรมต่างๆ ได้ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. กิจกรรมประจำวัน ได้แก่ กิจกรรมที่จัดสม่ำเสมอในการจัดประสบการณ์ประจำวัน ประกอบด้วย กิจกรรมซึ่งทำให้การเรียนรู้ในทุกๆวันเป็นไปอย่างมีความหมายเต็มไปด้วยความสุข ให้ประโยชน์ ในการพัฒนานักเรียนในทุกๆด้านอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกายกล้ามเนื้อใหญ่/เล็ก ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคมนิสัย การคิด ภาษา และจินตนาการสร้างสรรค์ ซึ่งกิจกรรมประจำวันประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมดังนี้
1.1 กิจกรรมเสริมประสบการณ์
1.2 กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
1.3 กิจกรรมกลางแจ้ง
1.4 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
1.5 กิจกรรมเกมการศึกษาและ
1.6 กิจกรรมเสรี

ตารางกิจกรรมประจำวัน

07:15

ครูเวรประจำหน้าที่ เพื่อรอรับนักเรียนตอนเช้า

08:40

เข้าแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง ออกกำลังกายยามเช้า

09:00

เข้าชั้นเรียน ตรวจสุขภาพประจำวัน

09:15

เริ่มกิจกรรมตามแนวการจัดประสบการณ์ & เชื่อมโยงธรรมชาติ

10:00

ดื่มนม & ขนมปังชนิดต่างๆ

10:15

กิจกรรมกลางแจ้ง, กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ,กิจกรรมดนตรีเคลื่อนไหวและจังหวะและเสริมความรู้ด้านวิชาการ

11:30

รับประทานอาหารกลางวัน

12:00

นอนหลับพักผ่อน (ห้องนอนปรับอากาศ)

13:00

ตื่นนอน ดื่มนมโรงเรียน +ของว่าง

14:00

กิจกรรมเสรี & เกมการศึกษา/ กิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรียน

17:20

ครูที่เป็นเวรดูแลนักเรียนกลับบ้าน / ช่วงการดูแลนักเรียนล่วงเวลา

18:00

ประตูโรงเรียนปิด

หมายเหตุ : กิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นตามความเหมาะสมตามระดับชั้นและการวางแผนจัดประสบการณ์ของแต่ละห้องเรียน

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter