กีฬาสี-02
Menu

กิจกรรมเสริมหลังเลิกเรียน

กิจกรรมเสริมนอกเวลาเรียนให้เลือกเรียนตามความสนใจ
(กิจกรรมในกลุ่มนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
โรงเรียนจัดให้มีกลุ่มการเรียนกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมหลังเลิกเรียน ให้นักเรียนได้เลือกตามความสมัครใจ ได้แก่ สนทนาภาษาอังกฤษ, Sport Dance , Creative Movement , ศิลปะ , ว่ายน้ำ. เสริมทักษะวิชาการ และรำไทย

(เรียนช่วงบ่าย หลังเลิกเรียน ระหว่างเวลา  14.00-16.00 น.)

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

จัดกิจกรรมการสอนศิลปะโดยครูศิลปะโดยเฉพาะ ในรูปแบบที่หลากหลายนักเรียนได้รับชิ้นงานทั้งหมดกลับบ้าน เมื่อจบคอร์สกิจกรรม

กิจกรรมว่ายน้ำ

จัดกิจกรรมการสอนโดยครูด้านพลศึกษาโดยตรง เป็นการฝึกการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายและความแข็งแรงของหัวใจ

กิจกรรมสอนรำไทย

จัดกิจกรรมโดยครูผู้สอนนาฎศิลป์เพื่อส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อมือ แขน ขา ในการเคลื่อนไหวร่างกายตามหลัก        นาฎศิลป์เบื้องต้น

กิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรียน

จัดกิจกรรมการสอนโดยครูประจำชั้น โดยทบทวนบทเรียนประจำวัน ช่วยสอนการบ้านและอาจจัดการสอนวิชาการเสริมบ้างตามเวลาที่เหมาะสมกับความสนใจในแต่ละช่วงวัย

กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ

จัดกิจกรรมการสอนโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา โดยเป็นบทเรียนที่        แตกต่างจากการสอนในชั่วโมงปกติ     

กิจกรรม Sport Dance

จัดกิจกรรมการสอนโดยครูด้านพลศึกษาโดยตรง เป็นการฝึกการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายและความแข็งแรงของหัวใจ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter