กีฬาสี-02
Menu

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์แห่งแรกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2500 โดยนางสุดา(นครานุรักษ์) ทศานนท์ ตั้งอยู่เลขที่ 409 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล 2-3 นับเป็นโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกๆของประเทศไทย โดยการเรียนการสอนในระยะแรกนั้น เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori)หลังจากที่ได้เปิดดำเนินการมาจนถึงปีพ.ศ. 2532 จึงได้มีการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ บางเขนขึ้น เพื่อเตรียมการรองรับการย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียน
สุดารักษ์ที่อุรุพงษ์ เนื่องจากการเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างทางด่วน

หลังจากที่ได้เปิดทำการโรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์บางเขน ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องอาคารสถานที่ กระบวนการบริหารจัดการและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนโดยได้นำเอานวัตกรรมทางการศึกษาอื่นๆ นอกเหนือจากแนวการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อแบบมอนเตสซอรี่ อาทิเช่น การสอนแบบโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะและได้ปรับหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมาเน้นในแนวทางธรรมชาติศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นักเรียนที่จบการศึกษาสามารถเข้าเรียนต่อในโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มเป้าหมายได้ มีพื้นฐานความพร้อมในการเรียนและการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ทำให้ได้รับการยอมรับในประสิทธิภาพการจัดการศึกษา มีจำนวนบุคลากรและนักเรียนเพิ่มขึ้นตามลำดับ

โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2554 และ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะระดับประถมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2561 โดยจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste School) ของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter