กีฬาสี-02
Menu

มาตรการเรื่องการเจ็บป่วย/การคัดกรองนักเรียน

มาตรการเรื่องการเจ็บป่วย/การคัดกรองนักเรียน

              1. โรงเรียนจัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียนเบื้องต้น 2 ครั้ง เพื่อคัดกรองนักเรียนที่มีอาการเฝ้าระวังโดยตรวจมือ และปาก ทุกเช้าเมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียน และอีก 1 ครั้งหลังเข้าแถวเคารพธงชาติก่อนเข้าห้องเรียน 

            2. หากคุณครูพบว่านักเรียนมีอาการเฝ้าระวังดังต่อไปนี้ 

            ก.) มีตุ่มแผลที่มือ เท้า หรือภายในบริเวณปาก  คอ  

            ข.) มีไข้  

            ขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองนำนักเรียนกลับเพื่อพบแพทย์ 

            ทางโรงเรียนยึดแนวทางการดำเนินการของกระทรวงสาธารณสุขเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติซึ่งค่อนข้างเข้มงวด ดังนั้นต้องขออภัยที่อาจทำให้ผู้ปกครองไม่ได้รับความสะดวกและขอให้ผู้ปกครองร่วมมือกับมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยให้โรงเรียนสามารถควบคุม ติดตามการระบาดของโรคต่างๆ เพื่อสุขภาพของนักเรียนโดยส่วนรวม

สำหรับโรคที่กำหนดให้มีการควบคุมติดตามจำนวน 3 โรคด้วยกัน ได้แก่ โรค มือ เท้าปาก , โรค RSV และ โรคไข้หวัดใหญ่      ทางโรงเรียนจะมีการเฝ้าระวัง ติดตามสถิติ และอาจมีมาตรการในการปิดเรียนเป็นห้องเรียน  ระดับชั้น หรือทั้งโรงเรียน  ตามสถานการณ์ความเหมาะสม  ทั้งนี้โรงเรียนไม่สามารถจะป้องกันการติดต่อของโรคได้ทั้งหมด  แต่จะดำเนินการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้างเท่านั้น

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter