กีฬาสี-02
Menu

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสวรรค์ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562คณะศึกษาดูงาน ประกอบด้วย ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสวรรค์ ครู และบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการขยะโรงเรียนวัดศรีประชาสวรรค์  แกนนำชุมชน  อสม. และประชาชน

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter