กีฬาสี-02
Menu

กิจกรรมวันน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาฏบพิตร

วันที่12 ตุลาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครู และเด็กๆได้น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาฏบพิตร ซึ่งทางโรงเรียนได้น้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน มาเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ปลูกฝังให้เด็กๆรู้จักใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างประหยัด รู้คุณค่า คุณครูได้บอกเล่าพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านผ่านสมุดภาพสามมิติ และร่วมกันถวายพวงมาลัยเพื่อเป็นราชสักการะ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter