กีฬาสี-02
Menu

กิจกรรมซ้อมหนีไฟ

กิจกรรมการซ้อมหนีไฟ 🔥 ประจำภาคเรียนที่ 2 เด็กๆได้ฝึกการปฏิบัติตนในกรณีเกิดอัคคีภัย โดยฝึกปฏิบัติการลงจากอาคารเมื่อได้ยินสัญญาณเตือนภัย เด็กๆประยุกต์ใช้เสื้อผ้า ของใกล้ตัว เพื่อใช้ในการป้องกันควัน การให้เด็กๆได้เล่นบทบาทสมมติจำลองสถานการณ์ เป็นวิธีการในการเตรียมพร้อมรับมือ และช่วยให้คุณครูได้สังเกตการตอบสนองของเด็กๆแต่ละคนต่อสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี👍👍

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter