กีฬาสี-02
Menu

กิจกรรมเสริมในหลักสูตร

กิจกรรมเสริมในหลักสูตร ได้แก่
1) กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษโดยชาวต่างชาติเจ้าของภาษาสถาบัน FUN LANGUAGE CLUB ซึ่งจัดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ให้นักเรียนสามารถฟัง สนทนาโต้ตอบประโยคสั้นๆมีสำเนียงการออกเสียงภาษาที่ถูกต้อง สามารถบอกคำศัพท์เบื้องต้นรอบตัวเป็นภาษาอังกฤษได้ (1 คาบ/สัปดาห์)

2) กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ จัดโดย ครูศิลปะที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพื่อพัฒนาทักษะทางกายด้านกล้ามเนื้อเล็ก ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจและในด้านสติปัญญา

3) กิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางกาย ชั้นเตรียมอนุบาล : จัดเฉพาะกิจกรรมพละบก ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 : แบ่งออกเป็นกิจกรรมพละบก และพละน้ำ(ว่ายน้ำ)สลับกันสัปดาห์เว้นสัปดาห์ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 นักเรียนที่จบชั้นอนุบาลปีที่ 3 จะมีสมรรถนะทางกายเหมาะสมกับวัยและมีทักษะเบื้องต้นในการว่ายน้ำ อาทิเช่น การลอยตัว การทรงตัวในน้ำ การเตะเท้าและการหมุนแขนในท่าฟรีสไตส์ ทั้งนี้สระว่ายน้ำของโรงเรียนเป็นระบบเกลือ ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องผงคลอรีนที่อาจจะทำให้เด็กๆระคายเคือง นอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์ประเภทห่วงยาง และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการทำกิจกรรมในสระว่ายน้ำอย่างพอเพียง

4) กิจกรรมดนตรีส่งเสริมอัจฉริยภาพ โดยหลักสูตรของครูอ๊อด คีรีบูน จัดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 พัฒนาทักษะด้านสมาธิ การคิดวิเคราะห์ พื้นฐานทางดนตรี และการเล่นเครื่องดนตรี (***นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลจัดเป็นกิจกรรมเลือกเรียน)

5) กิจกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ และ ICT เพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ โดยเน้นการใช้สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาค้นคว้าความรู้ในชีวิตประจำวันที่เหมาะสมกับวัย โดยจัดให้มีการให้คำแนะนำการใช้ที่เหมาะสมและมีอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกอย่างพอเพียงในทุกระดับชั้น ***กิจกรรมเสริมในหลักสูตรนี้ปกติไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม เว้นแต่ ในชั้นเตรียมอนุบาลบางกิจกรรมจัดเป็นกิจกรรมเลือกเรียน

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter