กีฬาสี-02
Menu

Zero Waste

ข่าวสารและกิจกรรม

โรงเรียนเพลินพัฒนาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.62 ที่ผ่านมา โรงเรียนเพลินพัฒนามาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ เด็กๆผู้นำฐานปฏิบัติหน้าที่กันอย่างแข็งขัน แนะนำฐานการเรียนรู้กันด้วยความกระตือรือร้น สนุกสนาน ค่ะ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

คณะผู้บริหาร คุณครูและนักเรียน จากสำนักเทศบาลนนทบุรีจำนวน 150 คน มาเยี่ยมชมโรงเรียน

คณะผู้บริหาร คุณครูและนักเรียนจากสำนักเทศบาลนนทบุรีมาเยี่ยมชมโรงเรียน วันที่ 13 ธันวาคม

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารขยะ

ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์

ฐานการเรียนรู้ 10 ฐาน

1. ฐานหนูน้อยพอเพียง : ฐานนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องคุณประโยชน์ของอาหารผ่านการเล่านิทานส่งเสริมการรับประทานอาหารให้หมดจาน จากการท่องคำคล้องจอง”ข้าวเอ๋ยข้าวสุก” จัดให้มีการสุ่มชั่งน้ำหนักอาหารประจำเดือน โดยนำสถิติมาแสดงไว้ ห้องเรียนไหนไม่มีอาหารเหลือทิ้งจะได้รับ “ดาวทอง” เป็นสัญลักษณ์ ฐานการเรียนรู้นี้จะทำให้เด็กๆรู้จักการประมาณตน หากยังไม่อิ่ม สามารถเติมอาหารได้โดยตักในปริมาณที่ตนเองสามารถจะรับประทานได้หมด(ถ่ายทำเมื่อเดือนสิงหาคม2563)

2.ฐานคลังเศษวัสดุเหลือใช้ให้คุณค่า : ฐานนี้ส่งเสริมให้เด็กๆรู้คุณค่าของเศษวัสดุเหลือใช้ โดยจัดให้มีกล่องเก็บเศษวัสดุเหลือใช้ชนิดต่างๆ อาทิเช่น กล่องนม ฝาจุกขวด แผ่นซีดี กระดาษหนังสือพิมพ์ ฯลฯ ที่คุณครูและเด็กๆสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตสื่อและงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ได้(ถ่ายทำเมื่อเดือนสิงหาคม2563)

Play Video

3.ฐานธนาคารขยะ : ฐานนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการจัดการขยะรีไซเคิลโดยการมีส่วนร่วม และขยายผลไปถึงครอบครัว รู้จักขยะชนิดต่างๆที่สามารถ นำไปรีไซเคิลได้ การคัดแยกที่ถูกวิธี การรับซื้อเศษวัสดุต่างๆทั้งจากที่บ้านของนักเรียนและโรงเรียน ขยะที่โรงเรียนรับซื้อเดือนละครั้งนี้ จะนำไปจำหน่ายเป็นรายได้นำมาเก็บในรูปของเงินออมส่งคืนให้กับเด็กๆทุกสิ้นปีการศึกษา(ถ่ายทำเมื่อเดือนสิงหาคม2563)

4.ฐานถังหมักดินวิเศษ : ฐานนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้วิธีการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากเศษอาหารและใบไม้เรียนรู้เรื่องของการย่อยสลายการเกิดขึ้นใหม่ของดินซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อไปได้อีก(ถ่ายทำเมื่อเดือนสิงหาคม2563)

5.ฐานกล่องสร้างสุข : ฐานนี้เด็กๆได้เรียนรู้วิธีการล้างกล่องนมเพื่อนำไปบริจาค ไม่เกิดเป็นขยะทิ้ง เป็นการเรียนรู้การจัดการขยะประจำวันที่มีปริมาณมากในโรงเรียนอนุบาล กล่องนมนี้เมื่อล้างให้สะอาด สามารถนำไปบริจาคเพื่อจัดทำโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน เป็นการสร้างประโยชน์สร้างความสุขแก่ผู้ที่ขาดแคลน(ถ่ายทำเมื่อเดือนสิงหาคม2563)

6. ฐานลุงถังกินจุ : ฐานกิจกรรมนี้เป็นการฝึกฝนเด็กๆ ในเรื่องการทิ้งขยะลงถัง โดยการคัดแยกให้ถูกประเภท ซึ่งเด็กๆจะเรียนรู้เรื่องคัดแยกตามประเภทของขยะที่มีในโรงเรียนจริงๆ เพื่อให้เกิดการคัดแยกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

7.ฐานไส้เดือนดินรักษ์โลก : ฐานนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องการย่อยสลายโดยการนำเศษผลไม้ที่เหลือจากการรับประทาน มาหมักกับใบไม้และนำไปเป็นอาหารแก่ไส้เดือน           มูลไส้เดือนสามารถนำมาทำประโยชน์เป็นปุ๋ยอย่างดีให้ต้นไม้ได้อีกด้วย(ถ่ายทำเมื่อเดือนสิงหาคม2563)

8.ฐานนิทานแสนสุข : ฐานนี้ได้นำนิทานที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะทั้งที่เป็นนิทานสำเร็จรูปและนิทานที่แต่งขึ้นจากเค้าโครงเรื่องจริง มารวบรวมไว้เพื่อให้คุณครูได้นำไปเล่า บางเรื่องให้เด็กๆเล่าหรือแสดงเป็นละครนิทานสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังลักษณะนิสัยในเรื่องการรักสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ ได้เป็นอย่างดี (ถ่ายทำเมื่อเดือนสิงหาคม2563)

ฐานที่ 9  สวนครัวรั้วกินได้  : ประโยชน์ที่เห็นได้ของขยะอินทรีย์แหล่งเรียนรู้พืชสวนครัวและพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ ที่มีคุณประโยชน์ เด็กๆได้ลงมือปลูกผักด้วยดินที่หมักได้จากถังหมักดินวิเศษและทำนุบำรุงให้เติบโตด้วยปุ๋ยจากมูลไส้เดือน เมื่องอกงามดีด้วยการได้รับน้ำและแสงแดดแล้วก็ได้ช่วยกันเก็บมาใช้ประกอบอาหารรับประทาน เรียนรู้คุณค่าของดินในการสร้างอาหารที่มีคุณประโยชน์

ฐานที่ 10 การจัดการขยะอันตราย

เพลง เด็กไทยใส่ใจแยกขยะ

แผนผังการเรียนรู้

ปฏิทินการศึกษาดูงานของศูนย์การเรียนรู้ (ปี2564 งดเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เนื่องด้วยสถานการณ์covid-19)

July 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

*** หมายเหตุ : ตารางปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง ควรมีการตรวจสอบและวางแผนการศึกษาดูงานล่วงหน้า ***

ระเบียบการศึกษาดูงาน

ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ "การจัดการขยะเหลือศูนย์" โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ บางเขน (ฉบับวันที่ 1 สิงหาคม 2562)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter