กีฬาสี-02
Menu

โครงการจุฬาฯ Zero Waste เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ

วันที่ 1 เมษายน 2564 โครงการจุฬาฯZero Waste ได้มาเยี่ยมชมการดำเนินงาน “ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ”เพื่อนำข้อมูลไปขยายผลการดำเนินงานให้กับโรงเรียนเครือข่ายของ”จุฬา Zero Waste” เขตปทุมวัน

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter