กีฬาสี-02
Menu

วัฒนธรรมโรงเรียน

วัฒนธรรมของโรงเรียน

โรงเรียนได้ประกาศเจตนารมย์ ในการเป็นองค์กรที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองได้โปรดสนับสนุน และให้ความร่วมมือกับการดำเนินงานด้านต่างๆของโรงเรียน เพื่อสร้างวัฒนธรรมสีเขียวภายในโรงเรียน และเพื่อให้การปลูกฝังเด็กๆเป็นไปในแนวทางเดียวกันดังนี้

1.การให้ความร่วมมือในการงดนำถุงพลาสติก แก้ว/ขวดน้ำพลาสติก  และกล่องโฟมมาใช้ภายในโรงเรียน

2.การทิ้งขยะให้ถูกที่ โดยทิ้งในถังคัดแยกขยะที่จัดเตรียมไว้ให้ถูกต้อง

3.โรงเรียนมีน้ำดื่มไว้บริการแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาเยี่ยมเยียนโรงเรียน โดยต้องนำแก้วส่วนตัวมาเอง

4.ให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกับกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ต่างๆของโรงเรียนที่จัดขึ้น

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter