กีฬาสี-02
Menu

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเเละการเยี่ยมชมโรงเรียน

ระเบียบการรับสมัคร

การเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน  เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการจัดกิจกรรมต่างๆ โรงเรียนเปิดให้ผู้ปกครองนักเรียนที่จะเข้าใหม่ เข้าชมการจัดการเรียนการสอนของทางโรงเรียนเป็นเวลาคือ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 11.00 น. และวันเสาร์ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ในขณะที่เยี่ยมชมโรงเรียน กรุณางดการบันทึกภาพถ่ายทุกประเภท สำหรับการขอเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนเป็นหมู่คณะ  จะต้องมีจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 

การเข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะ (Zero waste School) ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการเข้าเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ คลิก

การรับสมัครนักเรียน

            รับสมัครนักเรียนไป-กลับทั้งชายและหญิง อายุ 2-6 ปี นับถึงเดือนพฤษภาคม ของปีการศึกษานั้น แบ่งออกเป็น 2 แผนก

            แผนกเตรียมอนุบาล ชั้นเด็กเล็ก รับนักเรียน 2 ปี- 2 ปี 11 เดือน

            แผนกอนุบาล   ชั้นอนุบาลปีที่ 1 รับนักเรียนอายุ 3 ปี- 3 ปี 6 เดือน

                             ชั้นอนุบาลปีที่ 2 รับนักเรียนอายุ 3 ปี 7 เดือน- 4 ปี 6 เดือน

                             ชั้นอนุบาลปีที่ 3 รับนักเรียนอายุ 4 ปี 7 เดือน- 5 ปี

            *หมายเหตุ สำหรับนักเรียนที่มาสมัครเข้าเรียนในชั้นอนุบาล 3 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมของโรงเรียน

กำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียน

ลงชื่อจอง  :   วันทำการแรกของเดือนกันยายนของทุกปี

โดยจะรับนักเรียนเข้าเรียนภาคปลายในชั้นเรียนที่ยังว่าง และ สำหรับปีการศึกษาถัดไป (เดือนพฤษภาคม)

ขั้นตอนการสมัคร

  1.) ซื้อใบสมัครและลงนามจอง

โรงเรียนจะเปิดให้ซื้อใบสมัครและจองที่เรียนสำหรับปีการศึกษาต่อไปใน เดือนกันยายนของทุกปี เพื่อสมัครเข้าเรียนในภาคปลายและในปีการศึกษาถัดไปเมื่อมีผู้ลงชื่อครบตามจำนวนที่โรงเรียนจะรับได้ทางโรงเรียนจะปิดรับสมัคร

การจองที่สมบูรณ์  ผู้ปกครองซื้อใบสมัคร + ชำระเงินจอง + กรอกเอกสารการจอง  โดยผู้ปกครองจะได้รับแบบตอบรับยืนยันการจองที่เรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน ค่าใช้จ่ายในการจองที่เรียนนั้นทางโรงเรียนจะนำไปจัดเป็นค่าชุดแบบฟอร์มและเครื่องใช้ส่วนตัวของนักเรียนใหม่ ผู้ปกครองที่ประสงค์จะยกเลิกการจอง ทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินจองแต่จะชดเชยให้เป็นสิทธิในการเข้าเรียนช่วงปิดภาคเรียนจำนวน 1 คอร์สแทน

2.) การจัดส่งเอกสาร

ท่านผู้ปกครองควรศึกษารายละเอียดระเบียบการในชุดใบสมัครเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันถึงระเบียบปฏิบัติต่างๆของโรงเรียน และกรอกเอกสารการสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่างๆให้ครบถ้วน ส่งกลับมายังโรงเรียนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำส่งด้วยตนเองที่ห้องธุรการของโรงเรียน ภายในเดือนมกราคม

3.) วันมอบตัว   (เจ้าหน้าที่จะนัดหมายวันเวลาในวันที่ท่านลงชื่อจอง)

วันมอบตัว เดือนกุมภาพันธ์ ท่านผู้ปกครองต้องนำเด็กมามอบตัวด้วยตนเอง พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ครั้งที่ 1

4.) โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนใหม่ทุกคน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนจริง โดยมีระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ในช่วงเดือนเมษายน และจัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศ สำหรับผู้ปกครองนักเรียนใหม่

การสละสิทธิ์ ทางโรงเรียนถือว่านักเรียนที่จองที่เรียนไว้สละสิทธิ์ หากนักเรียนไม่มา มอบตัวตามวัน-เวลาที่กำหนดโดยไม่แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบล่วงหน้า ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการสมัครเข้าเรียน

ภาคเรียน โรงเรียนแบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนดังนี้

ภาคต้น เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน

ภาคปลาย เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม

ปิดภาคเรียน ภาคต้น เดือนตุลาคม    ภาคปลาย มีนาคม -พฤษภาคม

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter