กีฬาสี-02
Menu

บุคลากร

โรงเรียนให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพของบุคลากรที่จะต้องมีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ        มีบุคลากรพิเศษที่มีความรู้เฉพาะด้าน เช่น ด้านภาษาอังกฤษ ศิลปะ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์เพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียนจากผู้ชำนาญการ บุคลากรครูทุกคนในโรงเรียนจะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีอัตราส่วนของนักเรียนต่อครูที่เหมาะสม ครูสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง

 

อัตราส่วนของนักเรียน : ครูในแต่ละกลุ่มห้องเรียน ในแต่ละระดับชั้นมีจำนวนดังนี้ 
เตรียมอนุบาล นักเรียน 18 คน : ครู 2 คน : กลุ่ม 
อนุบาลปีที่ 1 นักเรียน   26 คน : ครู 2 คน : ห้องเรียน 
อนุบาลปีที่ 2 นักเรียน  15-18 คน : ครู 1 คน : ห้องเรียน 
อนุบาลปีที่ 3 นักเรียน  15-20 คน : ครู 1 คน : ห้องเรียน

คณะผู้บริหารและที่ปรึกษา

นางสาวปรุงจันทน์ ทศานนท์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสุดา ทศานนท์

ที่ปรึกษาด้านการบริหาร

นางสาวสลิลดา ทศานนท์

ผู้จัดการ

ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ
นางสาวสลิลดา ทศานนท์ คบ.จุฬาฯเกียรตินิยมอันดับ1
ศษ.ม บริหารการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์,
M.Ed Early Childhood University of Oklahoma,USA

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นางสาวปรุงจันทน์ ทศานนท์ Diploma Montessori London

ที่ปรึกษาด้านการบริหาร
นางสุดา ทศานนท์ First Class Diploma Montessori London

ที่ปรึกษาด้านหลักสูตรธรรมชาติศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้

อาจารย์วัชระ อยู่สวัสดิ์
อาจารย์เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์
อาจารย์พรเลิศ  ลออสุวรรณ
อาจารย์กฤษณี  นครินทร์

ที่ปรึกษาด้านหลักสูตรธรรมชาติศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้

อาจารย์วัชระ อยู่สวัสดิ์

อาจารย์เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์

อาจารย์พรเลิศ ลออสุวรรณ

อาจารย์กฤษณี  นครินทร์

ผู้จัดการ

การจัดการบริหารงาน

โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ ยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในการบริหารงานโรงเรียนโดยแบ่งออกเป็นฝ่ายงานต่างๆ 6 ฝ่ายงาน ได้แก่
1) ฝ่ายการเรียนการสอน
2) ฝ่ายบุคลากร
3) ฝ่ายกิจการนักเรียน
4) ฝ่ายความสัมพันธ์
5) ฝ่ายอาคารสถานที่
6) ฝ่ายธุรการ-การเงิน

โดยมีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาประกอบด้วยตัวแทน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนชุมชน คณะผู้บริหาร คณะครูและผู้ปกครอง โดยมีบทบาทหน้าที่ในการติดตามให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียนในด้านต่างๆ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter