กีฬาสี-02
Menu

บทบาทของผู้ปกครอง

1.การฝึกทักษะชีวิตและปลูกฝังลักษณะนิสัยอันดีงาม

ความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเด็กให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงมุ่งหวังอย่างยิ่งในความร่วมมือของผู้ปกครองในการฝึกทักษะชีวิตและปลูกฝังลักษณะนิสัยของเด็กที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันดังนี้

ก.) การส่งเสริมเด็กให้ช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย อาทิเช่นการรับประทานอาหาร การแต่งกาย การเดินเข้าโรงเรียนมาด้วยตนเอง ถือกระเป๋าของใช้ของตนเอง และรับผิดชอบ  นำกระเป๋าเก็บเข้าที่

ข.) ส่งเสริมระเบียบวินัยและการตรงต่อเวลา ด้วยการมาโรงเรียนให้ทันเวลาการเริ่มกิจกรรมเข้าแถว 08.30 น.

ค.) ส่งเสริมกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ และช่วยเหลือผู้อื่นทั้งที่บ้านและโรงเรียน  โดยควรส่งเสริมให้เด็กช่วยเหลือ        รับผิดชอบงานบ้านตามวัย การสนับสนุนให้เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2และ 3 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ อาทิเช่น  การเข้าร่วมกิจกรรมพี่ช่วยน้อง, กิจกรรมผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้นำฐานการเรียนรู้ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ

ง.) ส่งเสริมมารยาทแบบไทย ให้เด็กๆมีสัมมาคารวะ รู้จักอ่อนน้อม ตามวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะมารยาทการไหว้สวัสดี        การแสดงความขอบคุณและขอโทษ

จ.) การเปิดโอกาสให้เด็กได้สัมผัสธรรมชาติและเล่นอิสระ เมื่อกลับบ้านหรือในช่วงวันหยุด    

ฉ.) การเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีแก่เด็ก โดยใช้แบบจำกัดเวลา เท่าที่จำเป็น และเพื่อประโยชน์เท่านั้น


2.การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

ก.) การเข้าร่วมกิจกรรม “วันเปิดบ้านการเรียนรู้” ของลูกๆในทุกภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้งเพื่อรับทราบถึงกระบวนการเรียนรู้ ผลงานความก้าวหน้าของเด็กและสะท้อนความคิดเห็นของท่านเพื่อพัฒนา

ข.) กิจกรรมวิทยากรห้องเรียน โดยโรงเรียนจะเชิญมาจัดกิจกรรมและแบ่งปันความรู้ให้กับลูกๆตามความถนัดของท่าน โดยครูประจำชั้น เป็นผู้ประสานวัน /เวลา แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

ค.) การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนตามโอกาสที่เชิญ อาทิเช่น กิจกรรมวันสำคัญ  กิจกรรมกีฬา

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on twitter