กระบวนการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ โดยเน้น การจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมเพื่อ การพัฒนาสมองแบบ Brain Based Learning Environment

      1) ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย เน้นการ เคลื่อนไหวออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรม เคลื่อนไหวร่างกายบริหารสมอง (Brain gym)เพื่อกระตุ้น การทำงานอย่างประสานสัมพันธ์ เริ่มต้นแต่ละวัน ด้วย สมองที่พร้อมต่อการเรียนรู้ จัดกิจกรรมพละศึกษา ทั้งการออกกำลังกายกลางแจ้ง และว่ายน้ำ เสริมสร้างการเจริญเติบโต ของร่างกาย และสมองด้วยโภชนาการที่ถูกสัดส่วน เหมาะสมกับวัย

      2) ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ ที่เอื้อต่อ การทำงานของสมอง  ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมที่ทำให้ผู้เรียนมีความสุขใน การเรียน บรรยากาศ ที่อบอุ่น ปฏิสัมพันธ์ที่เป็นบวกภายในห้องเรียนของครูผู้สอน รวมไปถึงการใช้สื่อ และรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการ ความสนใจ และความถนัดที่แตกต่างของแต่ละบุคคล

      3) ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ด้วยการส่งเสริมกิจกรรม การเล่น และ ทำงานร่วมกัน (Cooperative Learning) เพื่อรู้จักเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

      4) ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ด้วยกิจกรรม การเรียน การสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach)  ที่เป็นการเรียนรู้อย่างลุ่มลึกในเรื่องที่นักเรียนสนใจ สื่อฝึกประสาทสัมผัสและ พัฒนาการคิดที่หลากหลาย จัดให้มีกิจกรรมทางศิลปะ และดนตรีเป็นส่วนหนึ่ง ของกิจกรรมประจำวันสำคัญส่งเสริมจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์  เพื่อการพัฒนาสมองทั้งสองซีกอย่างสมดุล