1) บริการพิเศษที่โรงเรียนจัดให้โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม

      1. บริการตรวจสุขภาพฟัน และสุขภาพร่างกายให้ ให้นักเรียนทุกคน
      2. ประกันอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
      3. บริการอุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน เครื่องใช้ ส่วนตัว ฟรีตลอดปี
      4. บริการรถรับ/ส่ง ฟรีสำหรับสถานที่ทำงานใน โครงการ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมการเกษตร โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจ พาณิชยการ กรมประมง โรงพยาบาลเมโย โรงพยาบาลวิภาวดี
      5. บริการอำนวยความสะดวกในเรื่องการเรียนต่อ ของนักเรียน ทั้งในด้านการข่าวสาร การไปซื้อใบสมัคร แนะแนว การเรียนต่อ และการพานักเรียนไปสอบ
      6. บริการห้องสมุดสำหรับผู้ปกครอง ในการยืม หนังสือนิทานกลับบ้าน
      7. บริการด้านการจัดอบรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแล และ ส่งเสริมพัฒนาการนักเรียน

2) บริการที่โรงเรียนจัด เพื่ออำนวยความสะดวก โดยแล้วแต่ผู้ปกครองเลือกสมัคร (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
      1. บริการอาหารมื้อเช้าและมื้อเย็น (ค่าใช้จ่าย 1,800 บาท/มื้อ/ภาคเรียน)
      2. บริการรถรับ/ส่ง (ตามระยะทาง)
      3. กิจกรรมค่ายช่วงปิดภาคเรียน (คิดราคาพิเศษ สำหรับ นักเรียนภายใน)
      4. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อน (สำหรับนักเรียน
ชั้นอนุบาล 3 ที่จะต้องไปสอบเข้าเรียน)

       หมายเหตุ กิจกรรมค่ายช่วงปิดภาคเรียน รับจัดให้กับหน่วยงาน สถานที่ทำงาน ที่ต้องการ