การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยนั้นนับว่ามี ความสำคัญอย่างยิ่งยวดเนื่องจากเป็นช่วงที่สมอง เจริญเติบโตอย่างรวด เร็วเรามีความเชื่อมั่นว่าคุณภาพ การจัดการศึกษาในช่วงปฐมวัยนี้สามารถสร้าง ความแตกต่างในอนาคตของ บุคคลเป็นการวางรากฐาน อันมั่นคงให้กับ พัฒนาการทุกด้านทุกกิจกรรมและ สภาพแวดล้อมที่โรงเรียนได้จัดขึ้น ล้วนได้รับการคัดสรร และพัฒนาตาม หลักการและนวัตกรรมทางการศึกษา ที่มีผลงานวิจัยและได้รับการยอมรับ ในประสิทธิภาพ โดยมี จุดประสงค์ในการส่งเสริม พัฒนานักเรียน ให้เป็นผู้ที่มี
“พัฒนาการดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม” คือมีพัฒนาการในทุกๆด้านที่มั่นคง สมดุลเต็มตาม ศักยภาพ ส่งเสริมความถนัดและความสามารถเฉพาะของ แต่ละบุคคล ให้ปรากฎ ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดี ของสังคมไทยพร้อมที่จะทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วย ความเกื้อกูลเป็น ประชากรที่มีคุณภาพของสังคมไทย ต่อไปในอนาคต

พัฒนาการดี


มีวินัย


ใฝ่คุณธรรม