โรงเรียนให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพของ
บุคลากรที่จะต้องมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนในระดับปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัตราส่วน
ของนักเรียนต่อครูที่เหมาะสม ครูสามารถดูแลนักเรียนได้อย่าง
ทั่วถึง มีบุคลากรพิเศษที่มีความรู้เฉพาะด้าน เช่น
ด้านภาษาอังกฤษ ศิลปะ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถของนักเรียนจากผู้ชำนาญการ

อัตราส่วนของนักเรียน : ครูในแต่ละกลุ่มห้องเรียน
ในแต่ละระดับชั้น ดังนี้
เตรียมอนุบาล นักเรียน 18 คน : ครู 2 คน : กลุ่ม
อนุบาลปีที่ 1 นักเรียน 26 คน : ครู 2 คน : ห้องเรียน
อนุบาลปีที่ 2 นักเรียน 15-18 คน : ครู 1 คน : ห้องเรียน
อนุบาลปีที่ 3 นักเรียน 15-20 คน : ครู 1 คน : ห้องเรียน