ที่ปรึกษา 
นางสุดา ทศานนท์ First Class Diploma Montessori London

ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ 
นางสาว สลิลดา ทศานนท์ คบ.จุฬาฯเกียรตินิยมอันดับ1 
ศษ.ม บริหารการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์, 
M.Ed Early Childhood University of Oklahoma,USA

ครูใหญ่ 
นางสาวปรุงจันทน์ ทศานนท์ Diploma Montessori London

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
นางสาวอริสา โสคำภา
ก.ศ.ม. สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ