โรงเรียนจัดให้มีการสื่อสารระหว่างผู้ปกครอง
และโรงเรียน อย่างสม่ำเสมอ ผ่านจดหมาย สมุดบันทึก
บ้านโรงเรียน กิจกรรมวันนัดพบผู้ปกครอง และเว็บไซต์
ซึ่งทำให้ครูและผู้ปกครองสามารถช่วยกันสนับสนุน พัฒนา
นักเรียนไปในทิศทางเดียวกัน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
นอกจากนั้นแล้วยังได้ให้ความสำคัญ ในเรื่องการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองในการจัด การเรียนการสอน และกิจกรรม
ต่างๆของ โรงเรียนเช่น กิจกรรมอาสาสมัคร เป็นวิทยากรห้องเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญ กิจกรรมพิเศษ เชื่อมความสัมพันธ์
เช่นการจัดกิจกรรม ครอบครัวร่วมเรียนรู้ และ การเข้าเยี่ยมชม
โรงเรียน ในโอกาสต่างๆ