ฐานการเรียนรู้ 8 ฐาน 
1. ฐานหนูน้อยพอเพียง   ฐานนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องคุณประโยชน์ของอาหาร ผ่านการเล่านิทาน ส่งเสริมการรับประทานอาหารให้หมดจาน จากการท่อง คำคล้องจอง "ข้าวเอ๋ยข้าวสุก" จัดให้มีการสุ่มชั่งน้ำหนักอาหารประจำเดือน โดยนำสถิติมาแสดงไว้ ห้องเรียนไหนไม่มีอาหารเหลือทิ้ง จะได้รับดาวทอง เป็นสัญลักษณ์ ฐานการเรียนรู้นี้จะทำให้เด็กๆรู้จักการประมาณตน หากยัง ไม่อิ่ม สามารถเติมอาหารได้โดยตักในปริมาณที่ตนเองสามารถจะรับประทาน ได้หมด
2.ฐานคลังเศษวัสดุเหลือใช้ให้คุณค่า  ฐานนี้ส่งเสริมให้เด็กๆรู้คุณค่าของ
เศษวัสดุเหลือใช้ โดยจัดให้มีกล่่องเก็บเศษวัสดุเหลือใช้ชนิดต่างๆ อาทิเช่น
กล่องนม ฝาจุกขวด แผ่นซีดี กระดาษหนังสือพิมพ์ ฯลฯ ที่คุณครูและเด็กๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตสื่่อและ งานประดิษฐ์สร้างสรรค์ได้
3.ฐานธนาคารขยะ  ฐานนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการจัดการขยะรีไซเคิล
โดยการมีส่วนร่วม และขยายผลไปถึงครอบครัว รู้จักขยะชนิดต่างๆที่สามารถ
นำไปรีไซเคิลได้ การคัดแยกที่ถูกวิธี การรับซื้อเศษวัสดุต่างๆ ทั้งจาากที่บ้าน
ของนักเรียน และโรงเรียน ขยะที่โรงเรียนรับซื้อเดือนละครั้งนี้ จะนำไป
จำหน่ายเป็น รายได้ นำมาเก็บในรูปของเงินออม ส่งคืนให้กับเด็ก ๆ ทุก
สิ้นปีการศึกษา
4.ฐานถังหมักดินวิเศษ  ฐานนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้วิธีการทำปุ๋ยหมักอินทรีย
์จากเศษอาหารและใบไม้ เรียนรู้เรื่องของการย่อยสลาย การเกิดขึ้นใหม
่ของดิน ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อไปได้อีก

5.ฐานกล่องสร้างสุข  ฐานนี้เด็กๆได้เรียนรู้วิธีการล้างกล่องนมเพื่อนำไป
บริจาค ไม่เกิดเป็นชยะทิ้ง เป็นการเรียนรู้การจัดการขยะประจำวัน ที่มี
ปริมาณ มากในโรงเรียนอนุบาล กล่องนมนี้เมื่อล้างให้สะอาด สามารถนำ
ไปบริจาค เพื่อจัดทำโตีะ เก้าอี้นักเรียน เป็นการสร้างประโยชน์
สร้างความสุขแก่ผู้ที่ขาดแคล

6. ฐานลุงถังกินจุ  ฐานกิจกรรมนี้ เพื่อฝึกฝนให้เด็กๆในเรื่องการทิ้งขยะ
ลงถัง โดยคัดแยกให้ถูกประเภท โดยจัดให้มีการคัดแยกตามประเภท
ิของขยะ ที่มีในโรงเรียนจริง เพื่อให้เกิดการคัดแยกที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน
7.ฐานไส้เดือนดินรักษ์โลก  ฐานนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องการย่อยสลาย
โดยการนำเศษผลไม้ที่เหลือจากการรับประทาน มาหมักกับใบไม้
และนำไปเป็นอาหารแก่ไส้เดือน มูลไส้เดือนสามารถนำมาทำประโยชน์
เป็นปุ๋ยอย่างดีให้ต้นไม้ได้
8.ฐานนิทานแสนสุข  ฐานนี้ได้นำนิทานที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
และ การจัดการขยะ ทั้งที่เป็นนิทานสำเร็จรูป และนิทานที่แต่งขึ้นจาก
เค้าโครงเรื่องจริง มารวบรวมไว้เพื่อให้คุณครูได้นำไปเล่า ..บางเรื่อง ให้เด็กๆ
เล่าหรือแสดงเป็นละครนิทาน สร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝัง
ลักษณะนิสัยในเรื่องการรักสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ ได้เป็นอย่างดี