วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์  จ.สมุทรปราการ
เข้าเยี่ยมศึกษาดูงาน โครงการ "โรงเรียนปลอดขยะ" ( Zero Waste School ) จำนวน 24 คน