วันที่ 22 สิงหาคม 2561 โรงเรียนได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
ในงานประชุมของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยนำเสนอการจัดการเรียนรู้ตามแนว "ธรรมชาติศึกษา" และผลงานของเด็กๆ ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร
ศึกษานิเทสก์ และคณะครูที่เข้าร่วมประชุม