โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ ยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกคนในการบริหารงานโรงเรียน
โดยแบ่งออก เป็น
ฝ่ายงานต่างๆ 6 ฝ่ายงาน ได้แก่
1) ฝ่าย การเรียนการสอน
2) ฝ่ายบุคลากร
3) ฝ่ายกิจการนักเรียน
4) ฝ่ายความสัมพันธ์
5) ฝ่ายอาคารสถานที่
6) ฝ่ายธุรการ-การเงิน
      โดยมีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาประกอบด้วย
ตัวแทน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนชุมชน คณะผู้บริหาร คณะครู
และผู้ปกครอง โดยมีบทบาทหน้าที่ในการติดตามให้
คำแนะนำ เกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียนในด้านต่างๆ

      โรงเรียนได้รับการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ การศึกษาจากสมศ. (สำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา) (องค์การมหาชน)
ในเดือนมกราคม 2550 มีผลการประเมินในระดับดีมากทุกด้าน

      ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนระถมศึกษา
ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2554

วัน/เวลาทำการ
      โรงเรียนเปิดทำการ
   วันจันทร์-ศุกร์ กำหนดเวลาเรียน เวลา 9.00–14.30 น.
   วันเสาร์ เปิดทำการเพื่อการติดต่อ เวลา 9.00 -12.00 น.
    ประตูโรงเรียน เปิดเวลา 6.30 น. ปิดเวลา 18.00 น.
    ผู้ปกครองสามารถส่งนักเรียนได้ตั้งแต่เวลา 7.00 น.
    และรับกลับภายในเวลา 17.20 น.
    (หากกลับหลังเวลา 17.20 น. มีค่าใช้จ่ายล่วงเวลา สำหรับครูผู้ดูแล)

**เยี่ยมชมโรงเรียนจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 - 11.30 น.

อาหาร
      โรงเรียนได้จัดบริการอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อ ให้กับนักเรียนทุกคนโดยเมนูอาหารจะมีการจัดสลับ
สับเปลี่ยนกันไป เพื่อให้เกิดความหลากหลายโดยคำนึงถึง
หลักโภชนาการให้นักเรียนได้รับครบถ้วนโรงเรียนมี
นโยบายในการเน้นการจัดอาหารให้เหมาะสมต่อ
การพัฒนาและการทำงานของสมอง เช่น การส่งเสริมให้นักเรียนรับประทานอาหารที่มีกากใย ปรุงแต่งน้อย ลดน้ำตาลในการเป็นสารปรุงแต่งอาหาร
  9.30 น. นม + ขนมปังชนิดต่างๆ (นมผง คาร์เนชั่น สลับกับนมถั่วเหลือง ทุกวันอังคาร , พฤหัสบดี)
  11.00 -11.30 น. อาหารกลางวัน + ผลไม้สดตามฤดูกาล
  14.00 น. นมโรงเรียน + ของว่าง