โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์
แห่งแรกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2500 โดย
นางสุดา (นครานุรักษ์) ทศานนท์ ซึ่งจบการศึกษา
ทางด้านปฐมวัย แบบมอนเตสซอรี่ (Montessori)
จากประเทศอังกฤษ นับเป็นโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกๆ
ของไทย หลังจากที่ได้เปิดดำเนินการมาจนถึง
ปีพ.ศ. 2532จึงได้มีการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์
บางเขน ขึ้นเพื่อเตรียมรองรับการย้ายสถานที่ตั้ง
โรงเรียนสุดารักษ์ที่อุรุพงษ์ เนื่องจากการเวนคืนที่ดิน
เพื่อสร้างทางด่วน หลังจากที่ได้เปิดทำการโรงเรียนอนุบาล
สุดารักษ์บางเขน ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่อง
อาคารสถานที่ กระบวนการบริหารจัดการ และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยได้นำเอานวัตกรรม
ทางการศึกษาอื่นๆ นอกจากแนวการจัดการเรียนสอน
แบบ มอนเตสซอรี่ มาปรับใช้ในการจัดประสบการณ์
ทำให้ได้รับการยอมรับในประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
นักเรียนจบการศึกษาสามารถเข้าเรียนต่อใน
โรงเรียนประถมศึกษากลุ่มเป้าหมายได้มีความพร้อม
ในการเรียน ทำให้มีจำนวนบุคลากร และนักเรียนเพิ่มขึ้นตามลำดับ จนมีจำนวน นักเรียนปัจจุบันเต็มตามจำนวนที่รับได้