โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 กรมวิชาการกระทรวง ศึกษาธิการ โดยคัดสรรนวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอน ต่างๆ ที่มีผลการศึกษาวิจัยรับรองในประสิทธิภาพมาปรับใช้ เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์และสภาพแวดล้อม อาทิ เช่น การสอนภาษาแบบองค์รวม(Whole Languageและ Phonics) ,การใช้สื่อMonstessorri ส่งเสริมทักษะด้าน คณิตศาสตร์ และ ประสาทสัมผัส การใช้กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ และการใช้นวัตกรรมการสอนแบบ โครงการ(Project) ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริม ทักษะ กระบวนการคิด นอกจากนั้น ยังเน้นความสามารถ เฉพาะของบุคคล ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริม ความสามารถพิเศษที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้เลือก เรียนตามความสนใจ และความถนัด จัดให้มีการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ในหลักสูตร เพื่อเตรียมนักเรียน ให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับประถมศึกษา

      การจัดหลักสูตรมีรูปแบบผสมผสานระหว่างการเตรียม ความพร้อม และปูพื้นฐาน ด้านวิชาการเพื่อการสอบเข้า และ เรียนต่อในระดับ ชั้นประถมปีที่ 1 โดย จัดสัดส่วนให้เหมาะสม กับวัย เริ่มต้นจากการเน้นกิจกรรมเตรียม ความพร้อม ในระดับ ชั้นเตรียมอนุบาลและเพิ่มเติมเนื้อหาด้านวิชาการ ไปตามวัย นักเรียน ที่จบหลักสูตรของโรงเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 จะมี พื้นฐานความพร้อม ในการไปสอบและเรียนต่อในระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1 ได้เป็นอย่างดี

หลักสูตรภาษา (ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3)

      1) หลักสูตรปกติ เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา Listening & Speaking โดยสถาบันภาษา Fun Language Club

      2) หลักสูตร Intensive English เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ เจ้าของภาษาสัปดาห์ละ 3 คาบเรียน โดยความร่วมมือในการจัดหลักสูตรของ สถาบันภาษาFun Language Club และ English is fun เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเน้นปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ แบบเข้มข้นระกอบด้วย สาระการเรียนรู้ 3 ส่วนคือ

คาบที่ 1 Listening & Speaking ภาษาอังกฤษที่เน้นการพูด – การฟัง
       หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เน้นการพูด – การฟัง กับครูเจ้าของภาษา โดยสื่อผ่าน กิจกรรมเล่นเกมส์ ร้องเพลง ในบรรยากาศที่สนุกสนาน และเป็นกันเอง เด็ก ๆ จะได้ฝึกพูดเป็นกลุ่ม แล้วจึงเริ่มพูดกับครูทีละคน ความเข้าใจความหมายจะ ค่อย ๆ พัฒนาจากคำศัพท์ไปสู่วลี และประโยคบทเรียนจะครอบคลุมหัว ข้อต่าง ๆ เช่นการนับเลข สี อาหาร สัตว์ และเสื้อผ้า เป็นต้น เด็ก ๆ จะได้ทำ ใบงานท้ายชั่วโมง เพื่อตรวจสอบความเข้าใจในบทเรียน และความสามารถ ในการฟัง

คาบที่ 2 Phonics เรียนรู้เสียงอักษร เพื่อเตรียมพร้อมอ่าน / เขียนและสะกดคำ
      • เรียนรู้เสียงของตัวอักษรภาษาอังกฤษ
      • เรียนรู้เสียงขึ้นต้น และลงท้ายคำศัพท์ รวมถึงการผสมสระ กับพยัญชนะ สำหรับคำศัพท์ 3 ตัวอักษร เช่น c a t
      • เรียนรู้การออกเสียงควบกล้ำ เช่น sh , ch และการรวมเสียงเพื่อทำให้ เกิดคำศัพท์

คาบที่ 3 Children's Literature ส่งเสริมทักษะการอ่าน / ฟังและนิสัยรักการอ่าน
      หลักสูตรการอ่านเพื่อความเข้าใจ ซึ่งมีรูปแบบแตกต่างจากหลักสูตรอื่น ๆ จุดประสงค์เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของภาษาจากเรื่องราว และเหตุการณ์ใน เนื้อเรื่อง เด็ก ๆจะเรียนรู้คำศัพท์จากนิทาน- เพลง เนื้อเรื่องที่สนุกสนานจะทำให้เด็ก ๆ เกิดความสนใจใคร่รู้ และจดจำคำศัพท์ต่าง ๆ ได้แม่นยำอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง นิสัยรักการอ่านให้กับเด็กๆ