โรงเรียนมุ่งเน้นการปลูกฝังมารยาทและวินัยให้กับ
นักเรียนทุกคน โดยเริ่มจากการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ของครู และบุคลากรในโรงเรียน ส่งเสริมให้เกิดการทำงาน
ร่วมมือกัน ระหว่างนักเรียนในแต่ละห้องเรียน และระหว่าง
ระดับชั้น เน้นการจัดกิจกรรมที่เน้นความร่วมมือระหว่างกัน
มากกว่าการแข่งขัน เช่นการจัดกิจกรรม พี่ช่วยน้อง
เพื่อส่งเสริมลักษณะนิสัย ความมีน้ำใจ การทำงานบำเพ็ญ
ประโยชน์ให้กับส่วนรวม เช่นกิจกรรมรักษาความสะอาด
การปลูกต้นไม้ ส่งเสริมให้นักเรียนรักธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การจัดบรรยากาศและกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน