โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถแบ่งกิจกรรมต่างๆ ได้ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

    1. กิจกรรมประจำวัน ได้แก่ กิจกรรมที่จัดสม่ำเสมอใน
การจัด ประสบการณ์ประจำวัน ประกอบด้วย กิจกรรมที่
หลากหลาย ให้ประโยชน์ ในการพัฒนานักเรียนในทุกๆด้านอย่างสมดุล อาทิเช่น
    กิจกรรมเสริม ประสบการณ์
    กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
    กิจกรรมกลางแจ้ง
    กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
    กิจกรรมเกมการศึกษา
    กิจกรรมเสรี
ซึ่งทำให้การเรียนรู้ในทุกๆวัน เต็มไปด้วยสุข

ตารางกิจกรรมประจำวัน