2. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม) 

        2.1 ) กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
โดยชาวต่างชาติ
 ซึ่งจัดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ให้นักเรียนสามารถฟังสนทนา
โต้ตอบประโยคสั้นๆ มีสำเนียงการออกเสียงภาษาที่
ถูกต้อง สามารถบอกคำศัพท์เบื้องต้นรอบตัว
เป็นภาษาอังกฤษได้

      2.2) กิจกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ โดยเน้น
การเรียนรู้ทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และใช้สื่อ
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา โดยจัดให้มีการเรียน
การสอนการใช้คอมพิวเตอร์และใช้คอมพิวเตอร์
ประกอบ การสอน ตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3

      2.3 ) กิจกรรมว่ายน้ำ เพื่อพัฒนาร่างกายในทุก
ส่วนโดยจัดให้เป็นกิจกรรมในหลักสูตรตั้งแต่ระดับ
ชั้นอนุบาล ปีที่ 1-3 นักเรียนที่จบชั้นอนุบาลปีที่ 3 จะมีทักษะเบื้องต้นใน การว่ายน้ำ อาทิเช่น การลอยตัว การทรงตัวในน้ำ การเตะเท้า และ การหมุนแขน ในท่าฟรีสไตล์ 

      2.4) กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ จัดโดยครูศิลปะที่
มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพื่อพัฒนาสมองในด้าน
ความคิด จินตนาการ

      2.5 ) กิจกรรมดนตรี ส่งเสริมอัจฉริยภาพ โดย ครูอ๊อด คีรีบูน จัดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3
พัฒนาทักษะด้านสมาธิ การคิดวิเคราะห์ และ
พื้นฐานทางดนตรี
นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล จัดเป็นกิจกรรมเลือกเรียน)

      2.6) กิจกรรมเสริมความสามารถพิเศษของ
นักเรียน
จัดให้นักเรียนได้เลือกเรียนกิจกรรมตาม
ความถนัดและสนใจ เพิ่มเติม จากการเรียนในหลักสูตร
เพื่อพัฒนาความสามารถส่วนบุคคลที่แตกต่าง มี 3 กลุ่มกิจกรรม คือ 
          1) ศิลปะ 
          2) กีฬา (เน้นว่ายน้ำ) 
          3) นาฎศิลป์และการแสดง 

ซึ่งในแต่ละ กลุ่มกิจกรรม จะจัดให้มีการนำนักเรียนไปแสดง ไปแข่งขัน ประกวด ความสามารถในโอกาสต่างๆ