ความภาคภูมิใจสูงสุดของโรงเรียน
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2554

ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
ถ้วยพระราชทาน รางวัลชนะเ้ลิศโรงเรียนปลอดขยะ
ปีการศึกษา 2561

ข่าว/กิจกรรม
- รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2561
- รางวัลชนะเลิศการแข่งขันแอโรบิค " Mega Dancercise Championship 2018 "
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน Cheerleading 3rd place age 3-7
- คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนจากสำนักเทศบาลนนทบุรีเยี่ยมชมงานโรงเรียนปลอดขยะ  
- กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ 2561
- ตัวแทนนักเรียนชั้น อ.2-3 เ้ข้าร่วมกิจกรรม Okus Fun Fair ครั้งที่ 6
- ใบสมัครค่าย EF ครั้่งที่ 5 (21 มี.ค.- 5 เม.ย. 62)